Pilotaż

Pilotaż OSE miał na celu opracowanie i wdrożenie technicznego modelu dostępu do bezpiecznego szerokopasmowego internetu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz udostępnienie im multimedialnych aplikacji i serwisów o charakterze edukacyjnym.

Zebrane podczas pilotażu dane na temat charakterystyki ruchu sieciowego szkół, napotkanych wyzwań posłużyły do opracowania projektu sieci edukacyjnej. NASK przygotował model techniczny budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Przygotowano architekturę sieci (16 węzłów wojewódzkich, w tym 3 centralne), przygotowano koncepcję realizacji ostatniej mili (na bazie POPC i inwestycji prywatnych) oraz koncepcję systemów bezpieczeństwa i zakres świadczonych usług.

Uczestnicy

Pilotażem objęto 36 szkół w 7 województwach.

Pilotażowy pakiet edukacyjny

Szkołom biorącym udział w pilotażu zaoferowano pakiet edukacyjny zawierający materiały multimedialne dostępne on-line: scenariusze zajęć, filmy animowane, prezentacje, gry edukacyjne, kursy e-learning, publikacje, broszury tematyczne. Znalazły się tam treści dotyczące bezpiecznego posługiwania się nowoczesnymi technologiami skierowane zarówno dla nauczycieli i uczniów różnych poziomów kształcenia oraz rodziców i opiekunów. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy pilotażu mieli dostęp do kursów e-learningowych z portalu IT Szkoła NASK skierowanych do szkół ponadgimnazjalnych. Podczas pilotażu nauczyciele i uczniowie brali udział w spotkaniach online oraz warsztatach stacjonarnych prowadzonych przez specjalistów. Szkołom zaproponowano diagnozę potrzeb placówki, badanie kompetencji cyfrowych oraz pakiet konsultacji (merytorycznych i technicznych). Dla nauczycieli przygotowano seminaria eksperckie, pakiety edukacyjne, scenariusze lekcji, rodzice korzystali ze specjalistycznych materiałów oraz porad ekspertów dotyczących problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.

Wykłady online

W trakcie trwania pilotażu OSE testowano również usługę wideokonferencji. Szkoły miały możliwość uczestniczenia w wykładach online, dotyczących zagadnień związanych z szerokorozumianym bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie oraz rozwojem kompetencji cyfrowych. Do współpracy przy organizacji wykładów zaproszonych zostało wiele instytucji współpracujących z Akademią NASK i portalem IT Szkoła NASK oraz organizacji, których działalność związana jest z tematyką będącą w kręgu zainteresowania nauczycieli, wskazanych przez nich w ankiecie potrzeb.