Dla JST

Jednostki samorządu terytorialnego oraz inne organy prowadzące szkoły, są ważnymi partnerami w procesie przyłączania szkół do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Przed ustanowieniem programu OSE, to na organach prowadzących spoczywał obowiązek wyposażenia szkoły w niezbędną infrastrukturę i narzędzia, w tym, dostęp do internetu. Po uruchomieniu programu ten obowiązek ulega modyfikacji, ale nie znika. Przede wszystkim to organy prowadzące zgłaszają placówki do programu OSE lub udzielają zgody na to, aby dyrekcja szkoły dokonała zgłoszenia. Jeśli szkoła nie zostanie zgłoszona, to organ prowadzący będzie miał obowiązek zapewnić szkole dostęp do internetu o co najmniej takiej samej przepustowości*. Udział organu prowadzącego w procesie przyłączania szkół jest niezbędny i warto by w tym czasie współpracował on ściśle ze szkołami i z operatorem OSE, którym jest NASK Państwowy Instytut Badawczy.

Chociaż to dyrektorzy szkół podpisują z operatorem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach OSE, to od samorządów i innych organów prowadzących zależy czy ten proces przebiegnie sprawnie.

Aby ułatwić szkołom skorzystanie z programu OSE, organ prowadzący powinien wyznaczyć koordynatora OSE , który będzie wspomagał szkoły i ułatwiał dopełnienie wszelkich formalności w imieniu gminy lub miasta. Warto przede wszystkim, aby organ prowadzący:

Gdy szkoły podpisują umowę. Podstawowe rady:

Umowy mogą być podpisywane przez szkołę korespondencyjnie. Nierzadko również organizowane są spotkania, na których dyrektorzy szkół z danego regionu osobiście mogą podpisać umowy równocześnie z przedstawicielem operatora OSE. Są to również okazje do wymiany informacji, zadawania pytań i rozstrzygania wątpliwości. Proszę pamiętać, że dyrektor szkoły nie może podpisać umowy bez dokumentu: „Zgoda Organu Prowadzącego Szkołę na zgłoszenie wniosku o świadczenie usług OSE”. Dokument taki musi wydać organ prowadzący. Ponadto należy mieć ze sobą imienną pieczątkę dyrektora oraz pieczątkę szkoły. W sytuacji, gdy do podpisania umowy dyrektor upoważnia wicedyrektora, na upoważnieniu powinna być również adnotacja organu prowadzącego szkołę. W takiej sytuacji wicedyrektor powinien mieć na spotkaniu swoją imienną pieczątkę.

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach, zorganizowanych dla szkół w Państwa regionie.

Plan przewidywanych spotkań:

18 września
Spotkanie OSE odbędzie się w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w Szkole Podstawowej w Piekoszowie przy ul. Częstochowskiej 110, we wtorek 18 września br. o godz. 10.00.

20 września
Spotkanie OSE odbędzie się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, przy al. Niepodległości 16/18, w czwartek 20 września br. o godz. 12.00.

21 września
Spotkanie OSE odbędzie się w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie przy ul. Mickiewicza 3, w piątek 21 września br. o godz. 14.30.

*Obowiązek zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu szkołom, które nie zostały zgłoszone do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, będzie spoczywało na organach prowadzących od dnia 1 stycznia 2021 r.