FAQ - Często zadawane pytania

Ogólne


OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

OSE zapewni szkołom darmowy dostęp do szerokopasmowego internetu o symetrycznej przepustowości 100/100 Mb/s, wielopoziomowe usługi bezpieczeństwa sieci stacjonarnych i sieci bezprzewodowej funkcjonującej w szkole. OSE zapewni, że każda szkoła podłączona do OSE wyposażona jest w CPE, Punkt Dostępowy WiFi oraz Switch.

Zorganizowane zostanie wsparcie szkół w postaci Centrum Kontaktu i ekip w terenie usuwających awarie. Udostępniony zostanie portal serwisowo-narzędziowy wraz z materiałami wspierającymi bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych, skierowanymi do różnych grup użytkowników.

OSE jako sieć przeznaczona do świadczenia usług szkołom wymaga gwarancji bezpieczeństwa. Została zaprojektowana tak, by zapewnić bezpieczeństwo zasobów przetwarzanych w ramach sieci wewnętrznych oraz ograniczyć dostęp uczniów do niewłaściwych treści, takich jak: pornografia, hazard, cyberprzestępstwa. Świadczone usługi bezpieczeństwa dotyczyć będą zarówno łączy stacjonarnych, jak i sieci bezprzewodowej funkcjonującej w szkole (poprzez zapewnienie w szkole urządzenia pełniącego funkcję firewall’a). Należy podkreślić, że zasadnicze funkcjonalności usług bezpieczeństwa będą realizowane w centralnych węzłach sieci OSE. Ponadto szkołom udostępnione zostanie oprogramowanie pozwalające na monitorowanie zachowań użytkowników w sieci, a dzięki zastosowaniu innowacyjnych algorytmów wykorzystywanych przez wspomniane aplikacje, nauczyciele będą mogli otrzymywać powiadomienia o wszelakiego rodzaju aktywnościach ucznia niosących ze sobą niebezpieczeństwo.

W obecnym kształcie ustawa, a tym samym Operator OSE, koncentruje się na przygotowaniu infrastruktury dostępu do bezpiecznego internetu. Kolejnym krokiem będzie rozwój narzędzi informatycznych np. portal serwisowo-narzędziowy, które wspomagać będą korzystanie z technologii cyfrowych, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli oraz pracowników szkół. Wdrożenie OSE pozwoli na włączenie i powszechne wykorzystanie zasobów edukacyjnych dostępnych z użyciem sieci internet np. zapewnianych dotychczas przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub jego jednostki podległe. MEN obecnie prowadzi projekty w obszarze tworzenia cyfrowych materiałów edukacyjnych zgodnych z obowiązującą podstawą programową.

Podstawowe założenie Ustawy definiuje OSE jako program skierowany w pierwszej kolejności do szkół, w których realizowany jest powszechny obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Jednocześnie nie wyklucza się rozszerzenia tego programu w przyszłości na inne jednostki wchodzące w skład systemu oświaty. W ramach projektów dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, beneficjenci tego programu będą podłączać inne kategorie jednostek oświatowych.

Przewiduje się, że portal serwisowo-narzędziowy będzie miał sekcję przeznaczoną rodzicom. Pojawią się tam m. in.: narzędzia oraz materiały związane z promowaniem bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych i internetu. Udostępnione zostaną również analizy i raporty związane z zagrożeniami, jakie wiążą się z korzystaniem przez dzieci i młodzież z internetu.

Szkoły a OSE


Zgodnie z ustawą o OSE, NASK zapewni możliwość korzystania z szybkiego symetrycznego internetu 100 Mb/s szkołom, w których realizowany jest powszechny obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Szkół spełniających to kryterium jest około 30 000 i mieszczą się one w blisko 19 500 lokalizacjach. Opracowany harmonogram zakłada sukcesywne podłączanie szkół do internetu. W 2018 r. NASK – operator OSE przyłączy do sieci 1 500 lokalizacji, co jest równoznaczne z zapewnieniem szybkiego internetu do blisko 2 000 szkół. W 2019 r. liczba podłączonych lokalizacji szkół osiągnie 12 700 (kolejnych 20 000 szkół). W przeciągu czterech lat funkcjonowania programu zakłada się podłączenie wszystkich zainteresowanych szkół do sieci OSE. Harmonogram podłączeń będzie sukcesywnie aktualizowany dla kolejnych szkół w oparciu o wyniki postępowań przetargowych na dzierżawę łączy dostępowych do danej szkoły. Z tego też wynika, że nie można z góry określić, kiedy konkretna placówka oświatowa będzie podłączona do OSE.

Nie. Ustawodawca nie przewiduje zakupu czy modernizacji komputerów w szkole. OSE ma zapewnić bezpłatnie dostęp do internetu klasy biznes, tj. łącze symetryczne 100/100 Mb/s.

Warto sprawdzić prowadzone aktualnie regionalne programy, których przedmiotem jest m.in. sfinansowanie komputerów, a także rozważyć możliwość wykorzystania oszczędności budżetowych powstałych z tytułu przystąpienia do OSE właśnie na modernizację czy zakup sprzętu szkolnego.

OSE odpowiada za prawidłowe działanie i konfigurację CPE (sprzęt komunikacyjny – zakończenie sieci telekomunikacyjnej - znajdujący się w szkole). Nie będzie jednak wspierać w zakresie konfiguracji poszczególnych urządzeń podpiętych pod tą sieć np. drukarki, komputery, tablety – administrowanie siecią lokalną pozostaje w gestii szkół.

Operator OSE będzie wspierał merytorycznie Administratorów szkolnych sieci LAN poprzez m.in.: publikację rekomendacji technicznych, udostępnianie materiałów szkoleniowych.

Jeśli szkoła nie posiada własnej infrastruktury, którą można wykorzystać do świadczenia usługi dostępu do szerokopasmowego internetu o przepustowości 100/100 Mb/s, infrastruktura IT w szkole zostanie zmodernizowana. Operator OSE zapewni podłączenie punktu dostępowego WiFi oraz switcha 24-portowego.

Szkoła nie ma obowiązku podłączenia się do OSE. W dalszym ciągu może korzystać z usług obecnego dostawcy internetu, chociaż koszt usługi dostępu do internetu nie będzie refinansowany przez OSE. Równocześnie jednostka zarządzająca daną szkołą przy braku korzystania z usług OSE ma obowiązek dostosować łącze kupowane od dotychczasowego operatora do parametrów przewidzianych w ustawie, tj. min. 100/100 Mb/s.

Szkoła nie ma obowiązku podłączyć się do OSE. W dalszym ciągu może korzystać z usług obecnego dostawcy internetu, straci jednak możliwość refinansowania takich usług. Pamiętać też należy, że jednostka zarządzająca daną szkołą, przy braku korzystania z usług OSE, ma obowiązek dostosować łącze od dotychczasowego operatora do parametrów przewidzianych w ustawie, tj. min. 100/100 Mb/s. Dodatkowymi korzyściami OSE jest zapewnienie przez system bezpieczeństwa świadczonej usługi oraz możliwości techniczne odfiltrowania nielegalnych czy pornograficznych treści, a także dostęp do portalu serwisowo-narzędziowego z materiałami szkoleniowymi na temat m.in. bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych. W przypadku niekorzystania z sieci OSE ewentualny, podobny pakiet szkoła będzie mogła zamówić we własnym zakresie, jednak również bez możliwości refinansowania z projektu OSE.

Skorzystać z OSE może szkoła, która została umieszczona w harmonogramie wskazującym możliwość rozpoczęcia świadczenia usług. Taka jednostka zgłasza się do operatora OSE, wypełniając formularz dostępny na stronie ose.gov.pl. W kolejnym etapie szkoła otrzyma do wypełnienia ankietę techniczną, następnie umowę do podpisania i po zakończeniu formalności umożliwi ekipom technicznym operatora OSE zainstalowanie usług na terenie szkoły. Równocześnie, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów, szkoła powinna wypowiedzieć umowę z dotychczasowym dostawcą (w terminach w tej umowie przewidzianych). Wszystkie inne zadania czy problemy rozwiąże już OSE (poza tymi dotyczącymi sieci lokalnej w szkole).

Przyłączenia do sieci OSE będą realizowane w oparciu o harmonogram. Z chwilą jego ogłoszenia poinformowane o tym fakcie zostaną organy prowadzące szkoły (dla większości szkół są to jednostki samorządowe - gminy, miasta, powiaty). OSE przekaże wtedy szczegółowe informacje o sposobie wnioskowania, udostępnimy również na naszych stronach specjalny przewodnik po programie OSE. Dyrektorzy szkół zostaną poproszeni o wypełnienie formularza, który zawiera niezbędne dane do zawarcia umowy i uruchomienia usług OSE.

Nie. Harmonogram ustalany jest na podstawie wytycznych wynikających z ustawy oraz gotowości operatorów do podłączenia szkół do sieci OSE. Nie jest więc zasadne zgłaszanie szkoły do harmonogramu.

Tak. Szkoły znajdujące się w harmonogramie mają 6 miesięcy czasu na zgłoszenie wniosku. W przypadku niezgłoszenia szkoły w wyznaczonym terminie organ prowadzący szkołę powinien – w terminie przewidzianym przez Ustawę - zapewnić szkole symetryczne łącze o przepustowości 100 Mb/s.

Lista szkół w harmonogramie jest sukcesywnie aktualizowana. W 2018 roku w harmonogramach podłączeń pojawi się łącznie ponad 1500 lokalizacji. Harmonogram będzie uzupełniany o kolejne szkoły w 2019 i 2020 roku. Liczba szkół, które w danym roku będą podłączone do sieci OSE, wynika z Ustawy oraz gotowości operatorów do podłączenia ich do sieci OSE. Od momentu opublikowania szkoły w harmonogramie będzie można złożyć formularz zgłoszeniowy o dostęp do sieci OSE. Równocześnie Centrum Kontaktu OSE będzie kontaktowało się ze szkołami z tej listy w celu podpisania umowy.

Usługi OSE


Takie przypadki będą rozpatrywane indywidualnie. OSE jak najbardziej może świadczyć usługę o wyższej niż ustawowa przepustowość 100/100 Mb/s, jednakże szybkość internetu przekraczająca ten standard będzie płatna. Opłata będzie równa wzrostowi kosztów, jakie poniesie OSE z tytułu świadczenia usługi o wyższej niż 100/100 Mb/s przepustowości.

Nie. OSE jest zobowiązana do świadczenia wyłącznie usługi dostępu do internetu zgodnej z określonymi w ustawie parametrami.

Okres przejściowy – do momentu podłączenia do OSE


OSE nie zwraca kosztów korzystania z usługi dostępu do internetu u obecnego dostawy. Ustawodawca nie przewiduje refinansowania. Należy rozwiązać dotychczasową umowę z operatorem i podpisać nową bezpłatną umowę z OSE. Od momentu świadczenia usługi przez operatora OSE usługa dostępu do internetu o przepustowości 100/100 Mb/s jest bezpłatna dla szkoły.

Nie. Zawnioskować o podłączenie do OSE można tylko wówczas, gdy szkoła zostanie umieszczona w harmonogramie wskazującym możliwość podłączenia do OSE. Dopiero wtedy umowę z obecnym operatorem należy rozwiązać za porozumieniem stron lub zaczekać na upływ jej okresu wypowiedzenia. Ponieważ usługi OSE są bezpłatne, można korzystać do czasu wypowiedzenia umowy terminowej z operatorem z obu usług. Równocześnie za wypowiedzenie umowy u dotychczasowego operatora odpowiedzialność ponosi szkoła. Operator OSE nie jest stroną umowy z operatorem świadczącym usługi szkole przed przystąpieniem do OSE.

Nie. OSE świadczy wyłącznie usługę dostępu do internetu.

Operator, który – w ramach własnych inwestycji lub przy pomocy dofinansowania z POPC zapewnia infrastrukturę, czyli łącze dostępowe do szkoły – umożliwia świadczenie usługi dostępu do internetu w danej lokalizacji. Operator OSE dzierżawi łącze od operatora – właściciela infrastruktury i świadczy szkole usługę dostępu do internetu wraz z centralnie zarządzanymi usługami bezpieczeństwa sieciowego.

Operatorzy


Operatorzy będą wybierani w trybie konkurencyjnym - na zasadzie przeprowadzanych przetargów. Decydującymi czynnikami wyboru operatora będzie termin możliwości rozpoczęcia świadczenia usługi i cena. Parametry jakościowe zostaną zdefiniowane dla wszystkich oferentów jednolicie. Równocześnie ze względu na potrzebę optymalizacji kosztów zakupu, przetargi na łącza dzierżawione do poszczególnych szkół nie będą przeprowadzane na pojedyncze lokalizacje, tylko dla grupy lokalizacji.

Wytyczne (jakościowe i oczekiwania cenowe OSE) będą zawarte w postępowaniach przetargowych.

Informacje o prowadzonych przez NASK przetargach można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Operatorzy beneficjenci POPC


Przetarg będzie ogłaszany w trybie konkurencyjnym. Usługi telekomunikacyjne dotyczące OSE są wyłączone z trybu Zamówień Publicznych, podlegać będą zasadom uczciwej konkurencji i przejrzystości.

Podstawowe parametry np. VLAN od switch do urządzenia w szkole będą określone w umowie ramowej o dostępie, tak samo jak parametry usługi. Umowa o dostępie będzie stanowiła załącznik w postępowaniu przetargowym za zakup łączy do szkół. Dodatkowo OSE przekaże wytyczne do kreowania VLAN przez operatora. Dla beneficjentów POPC dodatkowo OSE przekaże sposób konfiguracji CPE oraz sposób podłączenia AP. Konfiguracja Access Point WiFi powinna zostać wykonana w uzgodnieniu z dyrektorem (np. nazwa sieci WiFi czy hasło).

Podstawowe założenie Ustawy definiuje OSE jako program skierowany w pierwszej kolejności do szkół, w których realizowany jest powszechny obowiązek szkolny i obowiązek nauki – w odniesieniu do tych podmiotów został stworzony budżet Ustawy. Jednocześnie nie wyklucza się rozszerzenia tego programu w przyszłości na inne jednostki wchodzące w skład systemu oświaty. Należy jednak podkreślić, że jednostki oświatowe zajmujące się kształceniem osób dorosłych nie będą mogły skorzystać z usług OSE.

Budżet programu OSE w 2018 r. przewiduje podłączenie 1500 lokalizacji. Jest to zgodne z możliwościami technicznymi i operacyjnymi OSE – program wymaga wdrożenia i uruchomienia. Beneficjenci mogą sprzedać usługi na zasadach komercyjnych danej szkole i świadczyć je do momentu jej podłączenia do OSE.

Operator beneficjent POPC nie podłącza sieci OSE, a jedynie nieodpłatnie instaluje w szkole łącze światłowodowe i urządzenia. Operator beneficjent POPC może się zgłosić do przetargu ogłoszonego przez OSE. Po rozstrzygnięciu przetargu, OSE podpisze umowę z operatorem beneficjentem POPC, który będzie świadczyć usługi dostarczenia internetu do szkoły.

Szkoła powinna skorzystać z oferty w zakresie doprowadzenia łącza światłowodowego oraz zainstalowania i uruchomienia urządzeń. Jeśli szkoła nie skorzysta z tej oferty, usługi operatora OSE nie będą świadczone. Doprowadzenie łącza światłowodowego oraz instalacja i uruchomienie urządzeń przez operatora beneficjenta POPC jest nieodpłatne.

Aby operatorem beneficjent POPC zainstalował łącze światłowodowe w szkole, nie jest wymagane podpisanie umowy na świadczenie usługi dostarczenia internetu z tym operatorem. Być może będzie wymagana umowa związana z wykonaniem samej instalacji urządzeń na terenie szkoły. Operator nie może jednak uzależniać wykonania instalacji od wniesienia przez szkołę jakichkolwiek opłat. W przypadku podpisania przez szkołę umowy z operatorem beneficjentem POPC na świadczenie usługi dostarczenia internetu, szkoła jest zobowiązana do ponoszenia opłat w niej przewidzianych.

Szkoła może podpisać umowę z operatorem beneficjentem POPC, ale nie jest do tego zobligowana. Taka umowa będzie umową komercyjną, zatem jeśli szkoła się zdecyduje ją podpisać, to będzie płacić za usługi zgodnie z jej zapisami.

Jeśli szkoła nie podpisze umowy z operatorem beneficjentem POPC, wtedy nie będzie miała dostępu do szybkiego internetu (poza przypadkami, w których szkoła ma inne czynne łącze).

Jeśli operator beneficjent POPC będzie świadczył płatne usługi dostarczenia internetu do szkoły, a następnie szkoła pojawi się w harmonogramie i zgłosi się do OSE, to płatna umowa zostanie rozwiązana przez OSE, o ile operator beneficjent POPC weźmie udział w przetargu ogłoszonym przez OSE i go wygra.

W przypadku podpisania przez szkołę umowy na dostarczenie płatnych usług internetu z operatorem beneficjentem POPC, który nie wygra przetargu ogłoszonego przez OSE, szkoła będzie zobowiązana do ponoszenia opłat przewidzianych w umowie. Dopiero po zakończeniu umowy z dotychczasowym operatorem, będzie możliwe podłączenie szkoły do OSE.

Miejskie Sieci Telekomunikacyjne


Szczegóły współpracy MST-operator OSE będą uwzględniane indywidualnie.