FAQ - Często zadawane pytania

Ogólne


OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

OSE zapewni szkołom darmowy dostęp do szerokopasmowego Internetu o symetrycznej przepustowości 100/100 Mbps, wielopoziomowe usługi bezpieczeństwa sieci stacjonarnych i sieci bezprzewodowej funkcjonującej w szkole. OSE zapewni, że każda szkoła podłączona do OSE wyposażona jest w CPE, Punkt Dostępowy WiFi oraz Switch.

Zorganizowane zostanie wsparcie szkół w postaci Call Center i ekip w terenie usuwających awarie. Udostępniony zostanie portal serwisowo- narzędziowy wraz z materiałami wspierającymi bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych skierowanymi do różnych grup użytkowników.

OSE jako sieć przeznaczona do świadczenia usług szkołom wymaga gwarancji bezpieczeństwa. Została zaprojektowana tak, by zapewniać wielopoziomową strukturę bezpieczeństwa mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa zasobów przetwarzanych w ramach sieci wewnętrznych oraz ograniczenie dostępu uczniów do niewłaściwych treści, takich jak: pornografia, hazard, cyberprzestępstwa. Świadczone usługi bezpieczeństwa dotyczyć będą zarówno łączy stacjonarnych, jak i sieci bezprzewodowej funkcjonującej w szkole (poprzez zapewnienie w szkole urządzenia pełniącego funkcję firewall’a). Należy podkreślić, że zasadnicze funkcjonalności usług bezpieczeństwa będą realizowane w centralnych węzłach sieci OSE. Ponadto szkołom udostępnione zostanie oprogramowanie pozwalające na monitorowanie zachowań użytkowników w sieci, a dzięki zastosowaniu innowacyjnych algorytmów wykorzystywanych przez wspomniane aplikacje, nauczyciele będą mogli otrzymywać powiadomienia o wszelakiego rodzaju aktywnościach ucznia niosących ze sobą niebezpieczeństwo.

W obecnym kształcie ustawa, a tym samym Operator OSE, koncentruje się na przygotowaniu infrastruktury dostępu do bezpiecznego Internetu. Kolejnym krokiem będzie rozwój narzędzi informatycznych np. portal serwisowo-narzędziowy, które wspomagać będą korzystanie z technologii cyfrowych, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli oraz pracowników szkół. Wdrożenie OSE pozwoli na włączenie i powszechne wykorzystanie zasobów edukacyjnych dostępnych z użyciem sieci Internet np. zapewnianych dotychczas przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub jego jednostki podległe. MEN obecnie prowadzi projekty w obszarze tworzenia cyfrowych materiałów edukacyjnych zgodnych z obowiązującą podstawą programową.

Podstawowe założenie Ustawy definiuje OSE jako program skierowany w pierwszej kolejności do szkół, w których realizowany jest powszechny obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Jednocześnie nie wyklucza się rozszerzenia tego programu w przyszłości na inne jednostki wchodzące w skład systemu oświaty, w szczególności biorąc pod uwagę, iż choćby w ramach projektów dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, beneficjenci tego programu będą podłączać inne kategorie jednostek oświatowych.

Przewiduje się, że portal serwisowo- narzędziowy będzie miał sekcję dedykowaną rodzicom. Pojawią się tam m. in.: narzędzia oraz materiały związane z promowaniem bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych i Internetu. Udostępnione zostaną również analizy i raporty związane z zagrożeniami, jakie wiążą się z korzystaniem przez dzieci i młodzież z Internetu.

Szkoły a OSE


NASK w drugim kwartale 2018 r. opublikuje listę pierwszych 1500 lokalizacji szkół, dla których sprawdzone zostaną warunki techniczne podłączenia do sieci OSE. Od tego momentu wskazane w harmonogramie jednostki będą mogły złożyć wniosek o dostęp do sieci OSE. Równocześnie zespół NASK będzie kontaktował się ze szkołami z tej listy w celu podpisania umowy z Operatorem OSE. Kolejna lista zawierająca około 14 000 szkół zostanie opublikowana w trzecim kwartale 2018 r. W chwili obecnej NASK nie może udzielić jednoznacznej odpowiedzi dotyczącej terminu podłączenia konkretnej placówki oświatowej bowiem harmonogram podłączeń będzie sukcesywnie aktualizowany dla kolejnych szkół w oparciu o wyniki postępowań przetargowych na dzierżawę łączy dostępowych do danej szkoły.

Nie. Ustawodawca nie przewiduje zakupu czy modernizacji komputerów w szkole. OSE ma zapewnić bezpłatnie dostęp do Internetu klasy biznes tj. łącze symetryczne 100/100Mbps.

Warto sprawdzić prowadzone aktualnie regionalne programy, których przedmiotem jest m.in.: sfinansowanie komputerów a także rozważyć możliwość wykorzystania oszczędności budżetowych powstałych z tytułu przystąpienia do OSE właśnie na modernizację, czy zakup sprzętu szkolnego.

OSE odpowiada za prawidłowe działanie i konfigurację CPE (sprzęt komunikacyjny – zakończenie sieci telekomunikacyjnej znajdujący się w szkole). Nie będzie jednak wspierać w zakresie konfiguracji poszczególnych urządzeń podpiętych pod tą sieć np. drukarki, komputery, tablety – administrowanie siecią lokalną pozostaje w gestii szkół.

Operator OSE będzie wspierał merytorycznie Administratorów szkolnych sieci LAN poprzez m.in.: publikację rekomendacji technicznych, udostępnianie materiałów szkoleniowych.

Ustawodawca przewiduje nie tylko doprowadzenie łącza Internetowego ale również, jeśli szkoła nie posiada własnej infrastruktury, którą można wykorzystać do świadczenia usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu o przepustowości 100/100 Mbps, Operator OSE zapewni podłączenie Punktu Dostępowego WiFi oraz switcha 24 portowego. W tym zakresie infrastruktura IT w szkole zostanie zmodernizowana.

Szkoła nie ma obowiązku podłączyć się do OSE. W dalszym ciągu może korzystać z usług obecnego dostawcy Internetu, chociaż koszt usługi dostępu do Internetu nie będzie refinansowany przez OSE. Równocześnie jednostka zarządzająca daną szkołą przy braku korzystania z usług OSE ma obowiązek dostosować łącze kupowane od dotychczasowego operatora do parametrów przewidzianych w ustawie tj. min. 100/100 Mbps.

Szkoła nie ma obowiązku podłączyć się do OSE. W dalszym ciągu może korzystać z usług obecnego dostawcy Internetu, chociaż koszt usługi nie będzie refinansowany przez OSE. Równocześnie jednostka zarządzająca daną szkołą przy braku korzystania z usług OSE ma obowiązek dostosować łącze kupowane od dotychczasowego operatora do parametrów przewidzianych w ustawie tj. min. 100/100Mbps. Dodatkowymi korzyściami z OSE jest zapewnienie przez OSE bezpieczeństwa świadczonej usługi oraz możliwości techniczne odfiltrowania nielegalnych czy pornograficznych treści a także dostęp do portalu serwisowo- narzędziowego z materiałami szkoleniowymi na temat m.in.: bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych.

Skorzystać z OSE może szkoła, która została umieszczona w harmonogramie wskazującym możliwość rozpoczęcia świadczenia usług. Taka jednostka zgłasza się do Operatora OSE celem złożenia wniosku o przystąpienie do OSE i podpisania umowy z Operatorem OSE. Następnie szkoła umożliwia ekipom technicznym Operatora OSE zainstalowanie usług na terenie szkoły. Równocześnie aby uniknąć niepotrzebnych kosztów powinna wypowiedzieć umowę z dotychczasowym dostawcą (w terminach w tej umowie przewidzianych). Wszystkie inne zadania czy problemy rozwiąże już OSE.

Przyłączenia do sieci OSE będą realizowane w oparciu o harmonogram. Z chwilą jego ogłoszenia poinformowane o tym fakcie zostaną Podmioty Prowadzące Szkoły (dla większości szkół są to jednostki samorządowe - gminy, miasta, powiaty). OSE przekaże wtedy szczegółowe informacje o sposobie wnioskowania, udostępnimy również na naszych stronach specjalny przewodnik po programie OSE. Podmioty Prowadzące Szkoły lub dyrektorzy szkół zostaną poproszeni o wypełnienie formularza, który zawiera niezbędne dane do zawarcia umowy i "uruchomienia" szkoły na Portalu OSE.

Nie. Harmonogram ustalany jest na podstawie wytycznych wynikających z ustawy oraz gotowości operatorów do podłączenia szkół do sieci OSE. Nie jest więc zasadne zgłaszanie szkoły do harmonogramu.

Tak. Szkoły znajdujące się w harmonogramie mają 6 miesięcy czasu na zgłoszenie wniosku. W przypadku nie zgłoszenia szkoły w wyznaczonym terminie Podmiot Prowadzący Szkołę powinien zapewnić szkole symetryczne łącze o przepustowości 100 Mb/s.

Usługi OSE


Takie przypadki będą rozpatrywane indywidualnie. OSE jak najbardziej może świadczyć usługę o wyższej niż ustawowa przepływność 100/100 Mbps, jednakże szybkość Internetu przekraczająca ten standard będzie płatna. Opłata będzie równa wzrostowi kosztów jakie poniesie OSE z tytułu świadczenia usługi o wyższej niż 100/100 Mbps przepływności.

Nie. OSE jest zobowiązana do świadczenia wyłącznie usługi dostępu do Internetu zgodnej z określonymi w ustawie parametrami.

Okres przejściowy – do momentu podłączenia do OSE


OSE nie zwraca kosztów korzystania z usługi dostępu do Internetu u obecnego dostawy. Ustawodawca nie przewiduje refinansowania. Należy rozwiązać dotychczasową umowę z operatorem i podpisać nową bezpłatną umowę z OSE. Od momentu świadczenia usługi przez Operatora OSE usługa dostępu do Internetu o przepustowości 100/100 Mbps jest bezpłatna dla szkoły.

NIE. Zawnioskować o podłączenie do OSE można tylko wówczas, gdy szkoła zostanie umieszczona w harmonogramie wskazującym możliwość podłączenia do OSE. Dopiero wtedy Umowę z obecnym operatorem należy rozwiązać za porozumieniem stron lub zaczekać na upływ jej okresu wypowiedzenia. Ponieważ usługi OSE są bezpłatne można korzystać do czasu wypowiedzenia umowy terminowej z operatorem z obu usług. Równocześnie za wypowiedzenie umowy u dotychczasowego operatora odpowiedzialność ponosi szkoła. Operator OSE nie jest stroną tej umowy z operatorem świadczącym usługi szkole przed przystąpieniem do OSE.

Nie. OSE świadczy wyłącznie usługę dostępu do Internetu.

Operator, który - w ramach własnych inwestycji lub przy pomocy dofinansowania z POPC zapewnia infrastrukturę, czyli łącze dostępowe do szkoły- umożliwia świadczenie usługi dostępu do Internetu w danej lokalizacji. Operator OSE dzierżawi łącze od Operatora – właściciela infrastruktury i świadczy szkole usługę dostępu do Internetu wraz z centralnie zarządzanymi usługami bezpieczeństwa sieciowego.

Operatorzy


Operatorzy będą wybierani w trybie konkurencyjnym - na zasadzie przeprowadzanych przetargów. Decydującymi czynnikami wyboru Operatora będzie termin możliwości rozpoczęcia świadczenia usługi i cena. Parametry jakościowe zostaną zdefiniowane dla wszystkich oferentów jednolicie. Równocześnie ze względu na potrzebę optymalizacji kosztów zakupu, przetargi na łącza dzierżawione do poszczególnych szkół nie będą przeprowadzane na pojedyncze lokalizacje tylko grupy lokalizacji.

Przetarg w trybie konkurencyjnym. Usługi telekomunikacyjne dotyczące OSE są wyłączone z trybu Zamówień Publicznych, podlegać będą zasadom uczciwej konkurencji i przejrzystości.

Podstawowe założenie Ustawy definiuje OSE jako program skierowany w pierwszej kolejności do szkół, w których realizowany jest powszechny obowiązek szkolny i obowiązek nauki- w odniesieniu do tych podmiotów został stworzony budżet Ustawy. Jednocześnie nie wyklucza się rozszerzenia tego programu w przyszłości na inne jednostki wchodzące w skład systemu oświaty. Należy jednak podkreślić, że jednostki oświatowe zajmujące się kształceniem osób dorosłych nie będą mogły skorzystać z usług OSE.

Budżet programu OSE w 2018 r. przewiduje podłączenie 1500 lokalizacji. Jest to zgodne z możliwościami technicznymi i operacyjnymi OSE – program wymaga wdrożenia i uruchomienia. Beneficjenci mogą sprzedać usługi na zasadach komercyjnych danej szkole i świadczyć je do momentu jej podłączenia do OSE.

Wytyczne zarówno jakościowe jak i oczekiwania cenowe OSE będą zawarte w postępowaniach przetargowych.

Podstawowe parametry np. VLAN od switch do urządzenia w szkole będzie określony w umowie ramowej o dostępie, tak samo jak parametry usługi. Umowa o dostępie będzie stanowiła załącznik w postępowaniu przetargowym za zakup łączy do szkół.

Informacje o prowadzonych przez NASK przetargach można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Miejskie Sieci Telekomunikacyjne


W takim przypadku w celu zachowania trwałości projektu OSE będzie zapewniać wyłącznie tranzyt IP do szkół wraz zapewnieniem bezpieczeństwa. Sieci nie będą więc zmieniane. Szczegóły współpracy MST-Operator OSE będą uwzględniane indywidualnie.