Dofinansowanie unijne


OPIS PROJEKTU OSE S, NR PROJEKTU: POPC.01.01.00-00-0002/18

Nazwa projektu

Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Cele

Celem projektu jest zapewnienie wysokiej niezawodności i wydajności transmisji danych aby zapewnić łączność z bezpiecznym Internetem szkołom podstawowym i ponadpodstawowym na terytorium RP.

W ramach projektu budowa sieci OSE powstanie dedykowana sieć transmisji danych, działająca w oparciu o usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych zestawianych jako usługi operatorów istniejących sieciach telekomunikacyjnych. Zapewni ona świadczenie usług dostępu do Internetu szkołom. Wykorzystanie istniejących elementów infrastruktury i usług, oraz infrastruktury, która będzie budowana w wyniku projektów dofinansowywanych z I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (PO PC) wpłynie na efektywność wykorzystania tych inwestycji. Projekt zakłada wybudowanie sieci implementowanej w technologii IP/MPLS, opierającej się na 16 węzłach szkieletowych, połączonych między sobą przy pomocy łączy dzierżawionych od operatorów telekomunikacyjnych o przepustowościach 10G/40G/100Gb/s. Węzły szkieletowe zostaną zlokalizowane w poszczególnych województwach, w oparciu o publicznie dostępne powierzchnie kolokacyjne. Będą one wyposażone w infrastrukturę niezbędną do agregacji ruchu ze szkół, głównie z terenu danego województwa. Usługi dostępu do Internetu świadczone będą ze wsparciem systemów OSS i BSS, które zapewnią optymalne procesy i wydajne zarządzanie zarówno w warstwie sieciowej, jak i usługowej.

Operator OSE oprócz wybudowanej infrastruktury sieci OSE, podejmie współpracę z Operatorami łączy dostępowych do szkół tak, by umożliwić szkołom podłączenie się do Internetu OSE. Zapewnione będzie również wsparcie informacyjno-doradcze dla użytkowników w obszarze sposobu przystąpienia i korzystania z usług świadczonych na bazie wybudowanej sieci OSE oraz usług ułatwiających użytkownikom OSE dostęp do technologii cyfrowych.

Efekty

Bezpośrednim efektem projektu będzie uruchomienie infrastruktury dedykowanej sieci telekomunikacyjnej opartej na 16 węzłach szkieletowych (w miastach wojewódzkich), systemach do zarządzania siecią oraz świadczenia na jej bazie usług dostępu do internetu dla szkół z terenu całej Polski. Wszystkie szkoły objęte zostaną możliwością zestawienia przez operatora telekomunikacyjnego łącza 100 Mb/s symetrycznie do uzgodnionego węzła sieci OSE.

Udostępnienie internetu pozwoli w efekcie na zmianę w sposobie kształcenia uczniów przez włączenie i powszechne wykorzystanie zasobów edukacyjnych dostępnych z użyciem sieci internet (np. zapewnianych dotychczas przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jego jednostki podległe lub przez nie nadzorowane). Wdrożenie sieci dostępu do internetu przyczynieni się do rozwoju nowych form kształcenia oraz kompetencji i umiejętności cyfrowych (w tym powszechnej nauki programowania). Należy też podkreślić, że udostępnienie szybkiego, bezpiecznego dostępu do internetu w szkołach, z założenia pozwoli na dostęp dużej części społeczeństwa (uczniów) do nowoczesnych usług teleinformatycznych. W efekcie nastąpi wzmocnienie zapotrzebowania dla użytkowników domowych, ponieważ uczniowie także po zajęciach w szkole będą potrzebować dostępu do usług wymagających dobrych parametrów dostępu do sieci.
Operator OSE, aby sprawnie i efektywnie promować projekt podejmie współpracę z Operatorami – dostawcami łączy dostępowych od szkół do sieci OSE oraz przeprowadzi szereg działań informacyjno- doradczych aktywnie wspomagając Dyrekcję szkół w procesie podłączania do sieci OSE.

Terminy

Okres realizacji: I kwartał 2018 r. - IV kwartał 2020 r.

Wartość projektu

171 972 600,41 PLN


OPIS PROJEKTU OSE B, NR PROJEKTU: POPC.01.01.00-00-0001/18

Nazwa projektu

„Budowa węzłów bezpieczeństwa szkolnego ruchu internetowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”.

Cele

Mając na uwadze obowiązek realizacji dyrektyw międzynarodowych oraz strategii krajowych, Operator OSE musi zagwarantować dostarczenie szkołom rozwiązań, dzięki którym uczniowie będą mogli bezpiecznie korzystać z sieci szerokopasmowej.

Celem projektu jest przygotowanie infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, na bazie której świadczone będą usługi zapewniające bezpieczny dostęp do internetu uczniom i nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terytorium RP.

Systemy wybudowane w ramach projektu będą mogły funkcjonować jako fragment sieci dowolnego operatora telekomunikacyjnego świadczącego szkołom usługę dostępu do internetu, zapewniając jej bezpieczeństwo.

W ramach projektu usługi bezpieczeństwa dla szkół będą świadczone na bazie dedykowanej infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, zlokalizowanej w każdym z 16 miast wojewódzkich. Systemy bezpieczeństwa, realizujące poszczególne poziomy usług bezpieczeństwa, będą obsługiwały w większości szkoły leżące w obszarze danego województwa.

Bezpieczeństwo w sieci będzie zapewnione na wielu poziomach: ochrona Użytkowników OSE przed szkodliwymi treściami wraz z systemami filtrowania aplikacji webowych, systemami Anty Wirusowymi, Anty Malware’owymi, monitorowanie zachowania użytkowników w sieci, reakcja na hate, mobbing, uwodzenie itp. ochrona stacji końcowych, w tym urządzeń mobilnych.

Operator OSE oprócz systemów i usług zapewni Dyrekcji szkół, użytkownikom wsparcie informacyjno- doradcze w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.

Tym samym wdrożenie systemów bezpieczeństwa OSE stanowi część realizacji celów I osi priorytetowej świadczenie publicznie dostępnych usług szkołom w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, określonych w SZOOP, do których należy wsparcie projektów rozwoju sieci szerokopasmowych o wysokich parametrach (co najmniej 100 Mb/s) wraz z usługami bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Efekty

Bezpośrednim efektem projektu będzie uruchomienie 16 węzłów bezpieczeństwa (w miastach wojewódzkich) oraz systemów do świadczenia wielopoziomowych usług bezpieczeństwa ochrony Użytkowników OSE.

W rezultacie zapewnione zostanie bezpieczne korzystanie z internetu, w tym ochrona dzieci przed szkodliwymi treściami w internecie, wynikająca z zapisów i rekomendacji wskazanych w Europejskiej Strategii dla Lepszego internetu dla Dzieci: European Strategy for a Better Internet for Children, z 02.05.2012 r. Strategia ta ustanawia 5 głównych filarów działań Komisji Europejskiej, Krajów Członkowskich oraz Przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa w sieci, wśród których zawarty został priorytet dotyczący tworzenia bezpiecznego środowiska online oraz stosowania rozwiązań kontroli rodzicielskiej.

Dyrektorom szkół lub ich przedstawicielom udostępnione zostaną narzędzia umożliwiające zarządzanie (tworzenie, modyfikowanie, monitorowanie) obowiązującą dla danej szkoły polityką bezpieczeństwa. Pozwolą one Dyrektorowi szkoły decydować m.in.: o tym, które treści powinny być dostępne, a które nie, aby należycie zabezpieczyć dzieci i młodzież przed dostępem do treści zagrażających prawidłowemu rozwojowi uczniów. Mierzalnym wskaźnikiem rezultatu projektu będzie liczba zarejestrowanych użytkowników systemów obsługowych systemów bezpieczeństwa, która będzie wskazywać na poziom wykorzystania produktów projektu.

Operator OSE przeprowadzi szereg działań informacyjno- doradczych aktywnie wspomagając Dyrekcję szkół w procesie efektywnego wykorzystywania udostępnionych narzędzi i sposobie zapewnienia bezpiecznego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież.

Terminy

Okres realizacji: I kwartał 2018 r. - IV kwartał 2020 r.

Wartość projektu

171 960 602,55 PLN


OPIS PROJEKTU OSE D, NR PROJEKTU: POPC.01.01.00-00-0003/18

Nazwa projektu

Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Cele

W pierwszej połowie 2016 r. przeprowadzono inwentaryzację stanu dostępu do Internetu w szkołach. Na bazie zebranych ze szkół informacji ustalono, że zaledwie ok. 10% jednostek posiada infrastrukturę o parametrach umożliwiających korzystanie z internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s oraz podłączenia punktów dostępowych, umożliwiających bezprzewodowe korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Celem projektu jest zapewnienie infrastruktury, która umożliwi każdej szkole dostęp do szybkiego Internetu przy jak najwyższych parametrach technicznych – o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Zostaną uruchomione szkolne sieci dostępowe, które umożliwią nawiązanie komunikacji pomiędzy usługami dostępu do internetu (przyłączem dystrybucyjnej lub dostępowej sieci operatora telekomunikacyjnego zapewniającego te usługi), a wewnątrzszkolną siecią komputerową (siecią lokalną w szkole).

Ponieważ elementem kluczowym jest wydajność urządzenia brzegowego, łączącego sieć wewnętrzną z siecią Internet oraz wydajność urządzeń sieciowych po stronie sieci wewnętrznej szkoły- w skład sieci dostępowej wchodzić będą urządzenia brzegowe sieci operatorskiej (CPE) oraz punkty dostępowe WiFi a także przełączniki Ethernet wraz z łączącą je infrastrukturą. W ramach tego projektu szkoły będą otrzymywać gotowe rozwiązania telekomunikacyjne, wraz z usługą wdrożenia, umożliwiające podłączenie istniejącej wewnątrzszkolnej sieci lokalnej (pracowni komputerowej) do internetu o wysokich parametrach technicznych.

Tym samym wdrożenie sieci OSE stanowi część realizacji celów I osi priorytetowej - powszechny dostęp do szybkiego internetu przy jak najwyższych parametrach technicznych, Powszechny dostęp do internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, określonych w SZOOP, do których należy wsparcie projektów rozwoju sieci szerokopasmowych o wysokich parametrach (co najmniej 100 Mb/s) co prowadzi w konsekwencji do eliminowania terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach poprzez zwiększenie ilości jednostek publicznych objętych szerokopasmowym internetem o wysokiej przepustowości.

Efekty

Dzięki realizacji projektu usługi dostępu do internetu będą mogły być prawidłowo dystrybuowane na terenie szkoły. Powstała sieć dostępowa na terenie szkoły zapewni dosył do komputerowych sieci wewnątrzszkolnych (sieci lokalnych LAN) zbudowanych w pracowniach komputerowych i w poszczególnych klasach sygnału internetowego o parametrach zgodnych z wymaganymi ustawowo. Efekt przedsięwzięcia jest komplementarny do założeń programu w obszarze zapewnienia dostępu do szybkiego internetu szkołom przy jak najwyższych parametrach technicznych.

Zmiana sposobu kształcenia wymaga inwestycji zarówno w sieć dostępową w szkołach, co jest przedmiotem prezentowanego projektu, jak i potrzeby pracy z systemem doskonalenia nauczycieli, co jest przedmiotem wielu innych projektów. Projekt przyczyni się do wykonania ustawowego zadania operatora OSE, którym jest rozwiązanie jednego z fundamentalnych problemów polskiej szkoły – dostępu do aktualnych treści i narzędzi edukacyjnych niedostępnych w szkołach z odpowiednią jakością z uwagi na brak odpowiedniej sieci dostępowej w szkole.

Dzięki realizacji projektu, przy zapewnieniu odpowiedniej jakości usług operatora dostępu do internetu, zminimalizowany zostanie wpływ sieci dostępowej na jakość internetu w sieciach wewnątrzszkolnych i tym samym, wszystkie szkoły w Polsce będą dysponowały szkolnymi sieciami dostępowymi umożliwiającymi korzystanie z usług szerokopasmowego internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Terminy

Okres realizacji: I kwartał 2018 r. - IV kwartał 2021 r.

Wartość projektu

195 022 928,49 PLN