Czym jest OSE

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Zgodnie z zapisami Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Art.2):

OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych szkołom, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), z wyjątkiem szkół dla dorosłych.


Art. 3. Ustawy stanowi, iż "OSE tworzy się w celu:

1) umożliwienia szkołom dostępu do szerokopasmowego Internetu,

2) podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli,

3) umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach".

Harmonogram

Historia projektu

Ustawa o OSE wchodzi dziś w życie
2017-12-13

Dziś mija 14 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że właśnie wchodzi w życie.

OSE u Prezydenta
2017-11-23

22 listopada 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda swym podpisem zwieńczył proces legislacyjny. Tym samym Państwowy Instytut Badawczy NASK stał się operatorem sieci OSE.

OSE w Senacie
2017-11-10

Senat RP w piątek 10.11.2017 r. jednogłośnie przyjął ustawę o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która zagwarantuje wszystkim szkołom w Polsce bezpłatny dostęp do szybkiego i bezpiecznego Internetu. Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 81 senatorów, nie było głosów sprzeciwu. Od tej chwili ustawa czeka na podpis Prezydenta RP.

OSE w Sejmie
2017-10-27

Sejm przyjął 27.10.2017 r. ustawę o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 430 posłów, 2 wstrzymało się od głosu, nie było głosów sprzeciwu. Jak można przeczytać na stronie www.sejm.gov.pl: „Dzięki OSE na terenach dotychczas wykluczonych cyfrowo, przy wsparciu państwa, powstanie najnowocześniejsza infrastruktura z szerokopasmowym Internetem. Już w 2018 r. rozpocznie się wyrównywanie szans dzieci ze szkół w najmniejszych miejscowościach, które będą mogły korzystać z Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s na tych samych zasadach, co ich rówieśnicy z dużych miast”.

OSE w Radzie Ministrów
2017-09-12

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przedłożony przez Ministra Cyfryzacji. Projekt ustawy przewiduje stworzenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), czyli publicznej sieci telekomunikacyjnej, dzięki której szkoły podstawowe i ponadpodstawowe otrzymają bezpłatny dostęp do szybkiego Internetu wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego oraz usługami ułatwiającymi dostęp do technologii cyfrowych.

Korzyści

Wdrożenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, łączącej szkoły podstawowe i ponadpodstawowe na terytorium Polski pozwoli na zmianę w sposobie kształcenia uczniów poprzez włączenie i powszechne wykorzystanie zasobów edukacyjnych dostępnych z użyciem Internetu. Przyczyni się do rozwoju nowych form kształcenia oraz zdobywania przez uczniów kompetencji i umiejętności cyfrowych. Jest szansą na wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów.


Korzyści dla szkół:

dostęp do szybkiego Internetu

możliwość korzystania z cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych

bezpieczeństwo sieciowe użytkowników OSE

podstawowy pakiet urządzeń infrastruktury szkolnej (CPE, WiFi, Switch)


Korzyści dla samorządów:

szerszy dostęp do zasobów Internetu

lepsza komunikacja ze światem zewnętrznym (z poziomu rodziców, podmiotów gminnych współpracujących ze szkołą)

w perspektywie - lepiej wykształceni, bardziej świadomi świata, jego zasobów i zagrożeń mieszkańcy

oszczędności - Internet i usługi bezpieczeństwa szkół opłacone z budżetu państwa