Czym jest OSE

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Zgodnie z zapisami Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Art.2) OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych szkołom, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), z wyjątkiem szkół dla dorosłych.

Art. 3. Ustawy stanowi, iż
OSE działa w celu:

  1. umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do internetu;
  2. podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  3. umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkole.
Mapa węzłów

Harmonogram projektu

Zgodnie z ustawą o OSE, NASK powinien zapewnić możliwość korzystania z szybkiego symetrycznego internetu 100Mb/s wszystkim szkołom kształcącym osoby niedorosłe. Zgodnie z posiadanymi informacjami szkół spełniających to kryterium jest około 30 tys. i mieszczą się one w blisko 19 500 lokalizacjach. NASK ze względów operacyjnych nie jest w stanie podłączyć wszystkich szkół w pierwszym roku prowadzenia działalności OSE. Zostało więc przyjęte, iż w 2018 r. zrealizujemy przyłącza do 1 500 lokalizacji co powinno być równoznaczne z zapewnieniem szybkiego symetrycznego internetu do blisko 2 000 szkół. W kolejnych latach NASK zintensyfikuje prace i już w 2019 r. liczba podłączonych lokalizacji szkół powinna przekroczyć 12 700.

Historia projektu

1

2015

Koncepcja OSE

W dniu 22 grudnia 2015r. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Cyfryzacji przedstawili plan włączenia nauczania programowania komputerowego do podstawy programowej kształcenia informatycznego na każdym etapie edukacyjnym oraz podłączenia wszystkich jednostek oświatowych w Polsce do szybkiego internetu.

2

2016-2017

OSE w pilotażu

Prace pilotażowe sieci OSE objęły łącznie 36 szkół w 7 województwach. W oparciu o przygotowaną architekturę sieci (16 węzłów wojewódzkich, w tym 3 centralne), przygotowano koncepcję realizacji ostatniej mili (na bazie POPC i inwestycji prywatnych) oraz koncepcję systemów bezpieczeństwa i zakres świadczonych usług.

3

06.2017

Projekt Ustawy o OSE

W lipcu i sierpniu 2017r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Dzięki OSE wszystkie szkoły w Polsce uzyskają bezpłatny dostęp do szybkiego internetu. Dziś tylko 10 procent szkół i placówek oświatowych w Polsce ma dostęp do internetu o takich parametrach, które umożliwiają wykorzystywanie go do nauki i prowadzenia lekcji.

4

12.09.2017

OSE w Radzie Ministrów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przedłożony przez Ministra Cyfryzacji. Projekt ustawy przewiduje stworzenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), czyli publicznej sieci telekomunikacyjnej, dzięki której szkoły podstawowe i ponadpodstawowe otrzymają bezpłatny dostęp do szybkiego internetu wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego oraz usługami ułatwiającymi dostęp do technologii cyfrowych.

5

27.10.2017

OSE w Sejmie

Sejm przyjął 27.10.2017 r. ustawę o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 430 posłów, 2 wstrzymało się od głosu, nie było głosów sprzeciwu. Jak można przeczytać na stronie www.sejm.gov.pl: „Dzięki OSE na terenach dotychczas wykluczonych cyfrowo, przy wsparciu państwa, powstanie najnowocześniejsza infrastruktura z szerokopasmowym internetem. Już w 2018 r. rozpocznie się wyrównywanie szans dzieci ze szkół w najmniejszych miejscowościach, które będą mogły korzystać z internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s na tych samych zasadach, co ich rówieśnicy z dużych miast”.

6

10.11.2017

OSE w Senacie

Senat RP w piątek 10.11.2017 r. jednogłośnie przyjął ustawę o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która zagwarantuje wszystkim szkołom w Polsce bezpłatny dostęp do szybkiego i bezpiecznego internetu. Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 81 senatorów, nie było głosów sprzeciwu.

7

24.11.2017

Prezydent podpisał Ustawę o OSE

22 listopada 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda swym podpisem zwieńczył proces legislacyjny. Tym samym Państwowy Instytut Badawczy NASK stał się operatorem sieci OSE.

8

01.2018

Konsultacje z samorządami

Przedstawiciele NASK prezentują założenia projektu OSE samorządowcom. Dotychczasowe spotkania odbyły się m.in. w ramach Kongresu Gmin Wiejskich, Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich oraz spotkań z Unią Metropolii Polskich.

9

01.2018

Dialog techniczny

NASK rozpoczął proces konsultacji technicznych. Dotyczą one m.in.: systemów bezpieczeństwa sieci, bezpieczeństwa ruchu webowego, urządzeń klienckich oraz urządzeń sieci szkieletowej.

10

03.2018

OSE w finale konkursu ITU WSIS Prizes 2018

ITU WSIS Prizes 2018 – projekt OSE został zakwalifikowany do ścisłego finału konkursu organizowanego przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU).

11

20.03.2018

Cyfryzacja polskich szkół z prestiżową, międzynarodową nagrodą ITU

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, czyli szybkiego internetu dla szkół, został nagrodzony prestiżową nagrodą WSIS Prizes 2018, przyznawaną przez agendę ONZ - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU).

12

11.06.2018

Ogłoszenie pierwszego harmonogramu

Na stronach OSE oraz BIP ukazała się pierwsza lista szkół, według której szkoły będą podłączane do bezpłatnego, szybkiego i bezpiecznego internetu.

13

18.06.2018

Pierwsze szkoły podpisały umowy z OSE

Osiem szkół z Białegostoku podpisało umowy na podłączenie do bezpłatnego, szybkiego i bezpiecznego internetu.

14

10.07.2018

Kolejne 570 szkół w harmonogramie podłączeń

570 szkół z czterech województw znalazło się w najnowszym harmonogramie podłączeń do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

15

09.08.2018

Aktualizacja harmonogramu podłączeń

Opublikowano harmonogram podłączeń, który obejmuje kolejne 2077 szkół. Szkoły w nim ujęte, mogą się zgłaszać do programu OSE.

Korzyści

Wdrożenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, łączącej szkoły podstawowe i ponadpodstawowe na terytorium Polski pozwoli na zmianę w sposobie kształcenia uczniów poprzez włączenie i powszechne wykorzystanie zasobów edukacyjnych dostępnych z użyciem internetu. Przyczyni się do rozwoju nowych form kształcenia oraz zdobywania przez uczniów kompetencji i umiejętności cyfrowych. Jest szansą na wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów.

Korzyści dla szkół:

Korzyści dla samorządów: